đối với cộng đồng

 In Uncategorized
  • Chúng tôi luôn kêu gọi và khuyến khích nhân viên tập đoàn tham gia vào các công tác xã hội và các hoạt động từ thiện.
  • Chúng tôi sẵn sàng dành thời gian và kinh nghiệm để hỗ trợ miễn phí cho các tổ chức xã hội vì cộng đồng và các tổ chức tình nguyện.
  • Chúng tôi mong muốn xây dựng các mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp và hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp địa phương.
  • Trong các hoạt động từ thiện, chúng tôi mong muốn được hợp tác với các tổ chức từ thiện và tạo ra mối quan hệ hợp tác lâu dài phù hợp với các giá trị kinh doanh của chúng tôi.
Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search