ĐỐI VỚI CÔNG TY

 In Uncategorized

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn; tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên; tạo nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các tri thức nghèo lập nghiệp.

Luôn thực hiện đúng tầm nhìn tầm , sứ mệnh, giá trị cốt lõi, phát triển HAZEN thành một công ty hàng đầu tại ĐÀ NẴNG

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search